Biểu mẫu

3326 15/08/2017

Các mẫu chấm công, làm thêm giờ, lịch trực

Theo thông báo số 2185/TB-ĐHSG-TCCB ngày 23/9/2016.

  => Biểu mẫu: Mẫu chấm công, làm thêm giờ, lịch trực

Ghi chú: Các đơn vị gửi chấm công, ngoài giờ của tháng trước về phòng Tổ chức cán bộ đến hết ngày 05 của tháng liền sau.