Thông báo tuyển dụng

1157 16/12/2016

Công văn số 286/ĐHSG-TCCB ngày 15/12/2016 về việc thẩm định chuyên môn đối với ứng viên tuyển dụng đợt 2 năm 2016

Thực hiện theo Thông báo số 795/TB-ĐHSG-TCCB ngày 14 tháng 11 năm 2016 của Trường Đại học Sài Gòn tuyển dụng viên chức đợt 2 năm 2016, Phòng Tổ chức Cán bộ tiến hành thu nhận hồ sơ các ứng viên xin tuyển dụng.

            Căn cứ chỉ đạo của Ban Giam hiệu và số lượng hồ sơ, Phòng Tổ chức Cán bộ thông báo đến các đơn vị có liên quan thực hiện việc thẩm định chuyên môn đối với các ứng viên. Quy trình thực hiện như sau:

            1. Phòng Tổ chức Cán bộ tổng hợp danh sách ứng viên của đơn vị và gửi về các đơn vị để tiến hành thẩm định chuyên môn. Hồ sơ bao gồm: danh sách ứng viên, hồ sơ ứng viên và các biểu mẫu kèm theo. Các biểu mẫu này được đăng tải đầy đủ trên trang web của Phòng Tổ chức Cán bộ.

            2. Lãnh đạo đơn vị thành lập Ban Kiểm tra sát hạch tại đơn vị đối với từng ứng viên:

            2.1. Đối với ứng viên xin tuyển dụng làm giảng viên, số lượng thành viên trong Ban có 05 người bao gồm:

a. Trưởng ban là người đứng đầu đơn vị hoặc cấp phó của người đứng đầu đơn vị;

b. Phó trưởng ban là Tổ trưởng chuyên môn của chuyên ngành cần tuyển;

c. Các ủy viên khác là giảng viên, giáo viên có chuyên môn, nghiệp vụ liên quan đến vị trí tuyển dụng tại đơn vị; phân công một ủy viên làm nhiệm vụ Thư ký cho Ban. Yêu cầu đối với ủy viên tại khoa có trình độ chuyên môn trên đại học.

2.2. Đối với ứng viên xin tuyển dụng làm chuyên viên, số lượng thành viên trong Ban có 03 người bao gồm:

a. Trưởng ban là người đứng đầu đơn vị hoặc cấp phó của người đứng đầu đơn vị;

b. Các ủy viên khác là chuyên viên có chuyên môn, nghiệp vụ liên quan đến vị trí tuyển dụng tại đơn vị; phân công một ủy viên làm nhiệm vụ Thư ký cho Ban. Yêu cầu đối với ủy viên tại đơn vị có trình độ chuyên môn cử nhân trở lên.

            3. Đơn vị lên kế hoạch, chuẩn bị nội dung thẩm định chuyên môn đối với ứng viên thông qua hình thức phỏng vấn và thực hành về năng lực chuyên môn, nghiệp vụ. Đơn vị báo cáo thời gian thẩm định chuyên môn cho Phòng Tổ chức Cán bộ trước ít nhất 02 ngày.

            4. Đơn vị lên lịch cụ thể và thông báo với ứng viên về việc thẩm định chuyên môn. Nội dung thông báo gồm: thời gian, địa điểm thẩm định chuyên môn, nội dung dự kiến phỏng vấn, nội dung 01 tiết giảng đối với ứng viên giảng viên.

            5. Đơn vị tổ chức buổi thẩm định chuyên môn đối với từng ứng viên theo đúng lịch đã đề ra và đúng thành phần trong Ban. Nội dung trong buổi thẩm định phải được thể hiện bằng biên bản và phiếu đánh giá của các thành viên trong Ban này.

Từng thành viên trong Ban thực hiện việc đánh giá và cho điểm đối với ứng viên theo thang điểm 100. Thành viên là thư ký sẽ chịu trách nhiệm tổng hợp điểm của tất cả các thành viên trong Ban để xác định kết quả điểm phỏng vấn, thực hành của ứng viên. Điểm phỏng vấn, thực hành của mỗi ứng viên là trung bình cộng của tổng điểm tất cả các thành viên trong Ban và được tính theo thang điểm 100.

            6. Sau khi thực hiện thẩm định chuyên môn xong, Ban kiểm tra sát hạch tại đơn vị hoàn tất hồ sơ và gửi lại về Phòng Tổ chức Cán bộ trước ngày 22 tháng 12 năm 2016. Hồ sơ nộp về Phòng Tổ chức Cán bộ bao gồm:

a. Biên bản họp thẩm định chuyên môn đối với từng ứng viên.

b. Tất cả phiếu dự giờ (đối với ứng viên giảng viên), phiếu đánh giá chuyên môn (đối với ứng viên chuyên viên) của các thành viên trong Ban

c. Hồ sơ của ứng viên kèm bài soạn giảng (đối với ứng viên giảng viên).

d. Công văn đề nghị của đơn vị đề nghị tuyển dụng.

e. Danh sách thành viên trong Ban Kiểm tra sát hạch

            Đề nghị Lãnh đạo các đơn vị quan tâm triển khai việc thực hiện tốt Thông báo này.

         Tải các biểu mẫu tại đây