Thông báo

415 12/01/2016

Kê khai bổ sung lý lịch công chức, viên chức và kê khai tài sản năm 2015

(Thông báo số 2670/TB-ĐHSG-TCCB ngày 31/12/2015)

1. Kê khai lý lịch cán bộ viên chức năm 2015

Căn cứ Quyết định số 44/2013/QĐ-UBND ngày 10/10/2013 của Ủy ban nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh về ban hành Quy chế Quản lý Hồ sơ điện tử cán bộ, công chức, viên chức Thành phố Hồ Chí Minh;

Phòng Tổ chức Cán bộ thông báo đến lãnh đạo các đơn vị triển khai cho viên chức khai bổ sung lý lịch viên chức năm 2015. Đối tượng khai bổ sung lý lịch gồm viên chức thuộc diện hợp đồng làm việc không xác định thời hạn và hợp đồng lao động theo Nghị định 68. Việc tiến hành khai bổ sung lý lịch thực hiện trực tuyến tại website phòng Tổ chức cán bộ http://tccb.sgu.edu.vn (Xem thông tin hướng dẫn kèm theo).

2. Kê khai tài sản và thu nhập cá nhân năm 2015

Căn cứ Luật phòng, chống tham nhũng năm 2005 và Thông tư số 08/2013/TT-TTCP của Thanh tra Chính phủ, hàng năm viên chức giữ chức vụ tương đương từ Phó trưởng phòng trở lên phải kê khai tài sản và thu nhập.

Trưởng, phó trưởng các đơn vị và tương đương (theo danh sách đính kèm) thực hiện theo mẫu kê khai được đăng tải tại website phòng Tổ chức cán bộ http://tccb.sgu.edu.vn (viên chức được bổ nhiệm lần đầu trong năm 2015 thực hiện mẫu số 01).

Lưu ý:

- Các đơn vị triển khai đến viên chức khai bổ sung lý lịch và kê khai tài sản, thu nhập năm 2015 và gửi về phòng Tổ chức Cán bộ (chuyên viên Cao Minh Thành) trước ngày 20/01/2016.

- Bản khai tài sản, thu nhập được cá nhân niêm phong, kí tên trước khi nộp lại cho phòng Tổ chức Cán bộ.

- Phiếu khai bổ sung lý lịch, bản kê khai tài sản, thu nhập phải được khai đầy đủ, chính xác theo các hướng dẫn, không bỏ trống, hoặc ghi chung chung. Đề nghị các đơn vị thực hiện nghiêm túc theo tinh thần thông báo này./.

Mẫu kê khai tài sản:

Mẫu 01 (Dành cho viên chức được bổ nhiệm lần đầu trong năm 2015

Mẫu 02 (Dành cho viên chức khai hàng năm)