Thông báo tuyển dụng

2311 01/11/2017

Thông báo về việc thẩm định chuyên môn đối với ứng viên tuyển dụng năm 2017

        Căn cứ Kế hoạch số 751/KH-ĐHSG ngày 26 tháng 7 năm 2017 của Hiệu trưởng Trường Đại học Sài Gòn về việc tuyển dụng viên chức năm 2017;

        Căn cứ Thông báo số 991/TB-ĐHSG ngày 19 tháng 9 năm 2017 của Trường Đại học Sài Gòn về việc tuyển dụng viên chức và nhân viên hợp đồng năm 2017,

        Nhà trường thông báo đến các đơn vị có liên quan thực hiện việc thẩm định chuyên môn đối với các ứng viên theo thông báo số 2713/TB-ĐHSG ngày 01 tháng 11 năm 2017.

        Đề nghị Lãnh đạo các đơn vị quan tâm thực hiện tốt nội dung công việc quy định trong công văn này./.

        Công văn đính kèm.

        Biểu mẫu đính kèm.