Thủ tục hành chính

Công nhận hoàn thành tập sự


1. Đối tượng

Viên chức đang thực hiện chế độ tập sự.

2. Quy định liên quan

Nghị định số 115/2020/NĐ-CP ngày 25 tháng 9 năm 2020 của Chính phủ quy định về tuyển dụng, sử dụng và quản lý viên chức.

3. Quy trình thực hiện:

- Phòng TCCB ban hành thông báo về thực hiện hồ sơ;

- Viên chức thực hiện hồ sơ và gửi về phòng TCCB.

4. Thành phần hồ sơ:

1. Biên bản họp đánh giá kết quả tập sự và bổ nhiệm chức danh nghề nghiệp viên chức (Mẫu 02/BB-TS).

2. Báo cáo kết quả tập sự của cá nhân (Mẫu 03a/BC-TS-HC hoặc Mẫu 03b/BC-TS-CM).

3. Bản nhận xét kết quả tập sự của người hướng dẫn tập sự (Mẫu 04/NX-TS).

* Đối với viên chức được phân công công tác giảng dạy, trợ giảng cần bổ sung thêm:

- Vị trí Giảng viên/Trợ giảng:

+ Bảng phân công công tác giảng dạy cho viên chức thực hiện trợ giảng trong năm học.

+ Biên bản thao giảng của trợ giảng tại đơn vị (Mẫu 05/ĐGGT, 02 tiết/học phần/học kỳ, 01 tiết/biên bản).

+ Giấy xác nhận các tiết dự giờ của viên chức thực hiện trợ giảng (Mẫu 06/DSDG, 01 bản/học phần/học kỳ).

- Vị trí Giáo viên:

+ 03 giáo án (bài giảng) của 03 tiết dạy.

+ 03 phiếu dự giảng của người hướng dẫn tập sự (Mẫu 07/PDG-TS).

5. Kết quả:

Quyết định công nhận hoàn thành tập sự.

7. Ghi chú khác: