Thủ tục hành chính

Công nhận hoàn thành tập sự


1. Đối tượng

  • Viên chức đang thực hiện chế độ tập sự.

2. Quy định liên quan

3. Quy trình thực hiện:

  • Phòng TCCB ban hành thông báo về thực hiện hồ sơ
  • Viên chức/NLĐ thực hiện hồ sơ và gửi về phòng TCCB

4. Thành phần hồ sơ:

  1. Biên bản họp đánh giá kết quả tập sự và bổ nhiệm chức danh nghề nghiệp viên chức (Mẫu 02/BB-TS).
  2. Báo cáo kết quả tập sự của cá nhân (Mẫu 03a/BC-TS-HC hoặc Mẫu 03b/BC-TS-CM).
  3. Bản nhận xét kết quả tập sự của người hướng dẫn tập sự (Mẫu 04/NX-TS).

* Đối với viên chức được phân công công tác giảng dạy, trợ giảng cần bổ sung thêm:

- Vị trí Giảng viên/Trợ giảng:

+ Bảng phân công công tác giảng dạy cho viên chức thực hiện trợ giảng trong năm học.

+ Biên bản thao giảng của trợ giảng tại đơn vị (Mẫu 05/ĐGGT, 02 tiết/học phần/học kỳ, 01 tiết/biên bản).

+ Giấy xác nhận các tiết dự giờ của viên chức thực hiện trợ giảng (Mẫu 06/DSDG, 01 bản/học phần/học kỳ).

- Vị trí Giáo viên:

+ 03 giáo án (bài giảng) của 03 tiết dạy.

+ 03 phiếu dự giảng của người hướng dẫn tập sự (Mẫu 07/PDG-TS).

5. Kết quả:

  • Quyết định công nhận hoàn thành tập sự và bổ nhiệm CDNN

7. Ghi chú khác: