Thủ tục hành chính

Thực hiện tập sự


1. Đối tượng

 • Viên chức được tuyển dụng, tiếp nhận và thuộc diện phải thực hiện chế độ tập sự.

2. Quy định liên quan

3. Quy trình thực hiện:

 • P.TCCB thông báo về phân công hướng dẫn tập sự cho viên chức
 • Đơn vị thực hiện công văn phân công người hướng dẫn tập sự cho viên chức

4. Thành phần hồ sơ:

Trưởng đơn vị chịu trách nhiệm phân công và đề nghị với Ban Giám hiệu, Trưởng phòng Tổ chức Cán bộ người hướng dẫn tập sự cho viên chức (Mẫu 01/HD-TS).

5. Kết quả:

 • Quyết định phân công tập sự

6. Biểu mẫu đính kèm: Xem

7. Ghi chú khác:

 • Viên chức được phân công hướng dẫn tập sự phải đang giữ chức danh nghề nghiệp bằng hoặc cao hơn, có năng lực, kinh nghiệm về chuyên môn, nghiệp vụ để hướng dẫn người tập sự; có trách nhiệm theo dõi, đánh giá kết quả tập sự.
 • Đối với viên chức tập sự, trong thời gian tập sự phải tham gia các lớp bồi dưỡng chức danh nghề nghiệp theo vị trí việc làm: Giảng viên/Giáo viên THPT/Giáo viên THCS/Giáo viên Tiểu học/Chuyên viên/Kế toán viên… hạng I/II/III, có chứng chỉ bồi dưỡng trước khi hết thời gian tập sự.
 • Bên cạnh các nội dung quy định về chế độ tập sự, đối với Giảng viên/Trợ giảng/Giáo viên phải thực hiện các nhiệm vụ:
  • Đối với Giảng viên/Trợ giảng tập sự phải thực hiện nhiệm vụ trợ giảng theo quy định của Trường.
  • Đối với Giáo viên tập sự: phải thực hiện 03 tiết giảng dự giờ của người hướng dẫn tập sự (có thực hiện giáo án lên lớp và phiếu dự giờ).