Thủ tục hành chính

Thủ tục về ký kết hợp đồng


1. Đối tượng

  • Viên chức được tuyển dụng, tiếp nhận và chuyển công tác về Trường đang ký hợp đồng làm việc xác định thời hạn;
  • Người lao động đang ký các hình thức hợp đồng có thời hạn khác.

2. Quy định liên quan

3. Quy trình thực hiện:

  • Phòng TCCB ban hành thông báo về thực hiện hợp đồng đến viên chức/ người lao động
  • Viên chức/NLĐ thực hiện hồ sơ đề nghị ký hợp đồng và gửi về phòng TCCB

4. Thành phần hồ sơ:

  • Đơn đề nghị tiếp tục ký hợp đồng (mẫu 01/HĐ).
  • Bản sao giấy tờ liên quan đến trình độ đào tạo, bồi dưỡng: Văn bằng chuyên môn, bảng điểm, lý luận chính trị, bồi dưỡng nghiệp vụ … (bổ sung các giấy tờ phát sinh trong thời gian công tác tại Trường, nếu có).

 

5. Kết quả:

  • Hợp đồng làm việc/ lao động xác định thời hạn

6. Biểu mẫu đính kèm: Xem

7. Ghi chú khác:

  • Trường hợp đơn vị không đồng ý tiếp tục ký hợp đồng với người lao động phải nêu rõ lý do trong đơn đề nghị của người lao động.
  • Hết thời hạn theo thông báo của phòng Tổ chức Cán bộ nhưng đơn vị không phản hồi thông tin về việc ký hợp đồng với người lao động, phòng Tổ chức Cán bộ sẽ thực hiện các thủ tục kết thúc hợp đồng theo quy định.
  • Đối với hình thức hợp đồng lao động xác định thời hạn, sẽ không ký với người lao động quá 02 lần liên tục.