Thủ tục hành chính

Tạm nghỉ không hưởng lương


1. Đối tượng

  • Viên chức, người lao động

2. Quy định liên quan

3. Quy trình thực hiện:

  • Viên chức, người lao động thực hiện đơn xin tạm nghỉ không hưởng lương có ý kiến của Trưởng đơn vị, gửi về phòng Tổ chức Cán bộ.

4. Thành phần hồ sơ:

  • Đơn xin tạm nghỉ không hưởng lương
  • Hồ sơ minh chứng kèm theo (nếu có)

5. Kết quả:

  • Quyết định nghỉ không hưởng lương

6. Biểu mẫu đính kèm: Xem

7. Ghi chú khác:

  • Trước khi kết thúc thời hạn nghỉ không hưởng lương 10 ngày, viên chức cần làm thủ tục xin trở lại công tác.
  • Thời điểm tính nghỉ là ngày 01 đầu tháng