Thủ tục hành chính

Khen thưởng


1. Đối tượng

- Tổ chức Đảng và đảng viên thuộc Đảng bộ trường Đại học Sài Gòn

2. Quy định liên quan

- Quy định số 24-QĐ/TW ngày 30 tháng 7 năm 2021 của Ban Chấp hành Trung ương Đảng về thi hành Điều lệ Đảng.

- Hướng dẫn số 01 - HD/TW ngày 28 tháng 9 năm 2021 của Ban Chấp hành Trung ương Đảng về hướng dẫn một số vấn đề cụ thể thi hành Điều lệ Đảng.

3. Quy trình thực hiện:

1. Khen thưởng đối với tổ chức Đảng

- Bước 1: Chi bộ tự nhận xét đánh giá, thấy có đủ tiêu chuẩn thì làm bản thành tích đề nghị Đảng ủy Trường tặng giấy khen, hoặc đề nghị Ban Thường vụ Đẳng ủy Khối Đại học, Cao đẳng Tp. Hồ Chí Minh (Đảng ủy Khối) tặng giấy khen hoặc đề nghị Ban Thường vụ Thành ủy Tp. Hồ Chí Minh tặng bằng khen.

- Bước 2: Đảng ủy Trường thẩm định thành tích (thông qua các chi ủy chi bộ; lãnh đạo cơ quan chính quyền, đoàn thể trực thuộc) để quyết định tặng giấy khen hoặc đề nghị Ban Thường vụ Đảng ủy Khối tặng giấy khen hoặc đề nghị Ban Thường vụ Thành ủy tặng bằng khen cho chi bộ.

- Bước 3: Ban Tổ chức Đảng ủy Khối chủ trì phối hợp với các ban tham mưu của cấp ủy thẩm định thành tích, báo cáo Ban Thường vụ cấp ủy xét, quyết định tặng giấy khen, hoặc đề nghị Ban Thường vụ Thành ủy tặng bằng khen cho chi bộ.

- Bước 4: Ban Tổ chức Thành ủy chủ trì phối hợp với các ban tham mưu của cấp ủy thẩm định thành tích, báo cáo Ban Thường vụ cấp ủy xét, quyết định tặng bằng khen cho chi bộ.

- Bước 5: Sau khi có quyết định, Đảng ủy Trường/Ban Tổ chức của cấp ủy vào sổ khen thưởng và tham mưu cho cấp ủy trao tặng giấy khen, bằng khen cho chi bộ.

a) Xét khen thưởng chi bộ trực thuộc đảng ủy Trường theo định kỳ:

- Đảng ủy Trường xét tặng giấy khen cho chi bộ đạt tiêu chuẩn Hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ” tiêu biểu trong năm.

- Ban Thường vụ Đảng ủy Khối xét tặng giấy khen cho chi bộ đạt tiêu chuẩn Hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ” tiêu biểu 5 năm liền.

- Ban Thường vụ Thành ủy Tp. Hồ Chí Minh xét tặng bằng khen cho chi bộ đạt tiêu chuẩn Hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ” tiêu biểu 5 năm liền.

Chi bộ đạt Hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ” tiêu biểu là chi bộ được Đảng ủy Trường xem xét, công nhận khi đánh giá chất lượng chi bộ trong năm.

b) Khen thưởng tổ chức đảng không theo định kỳ:

Ngoài việc xét khen thưởng cho tổ chức đảng theo định kỳ, Đảng ủy Trường xét khen thưởng kịp thời những tổ chức đảng cấp dưới có thành tích đặc biệt xuất sắc, là điển hình tốt trong đảng bộ về từng lĩnh vực bằng những hình thức khen thưởng thích hợp.

2. Khen thưởng đối với đảng viên

- Bước 1: Đảng viên tự nhận xét đánh giá, thấy có đủ tiêu chuẩn thì làm bản thành tích đề nghị Đảng ủy Trường tặng giấy khen, hoặc đề nghị Ban Thường vụ Đẳng ủy Khối Đại học, Cao đẳng Tp. Hồ Chí Minh (Đảng ủy Khối) tặng giấy khen hoặc đề nghị Ban Thường vụ Thành ủy Tp. Hồ Chí Minh tặng bằng khen.

- Bước 2: Đảng ủy Trường thẩm định thành tích (thông qua các chi ủy chi bộ; lãnh đạo cơ quan chính quyền, đoàn thể trực thuộc) để quyết định tặng giấy khen hoặc đề nghị Ban Thường vụ Đảng ủy Khối tặng giấy khen hoặc đề nghị Ban Thường vụ Thành ủy tặng bằng khen cho đảng viên.

- Bước 3: Ban Tổ chức Đảng ủy Khối chủ trì phối hợp với các ban tham mưu của cấp ủy thẩm định thành tích, báo cáo Ban Thường vụ cấp ủy xét, quyết định tặng giấy khen, hoặc đề nghị Ban Thường vụ Thành ủy tặng bằng khen cho đảng viên.

- Bước 4: Ban Tổ chức Thành ủy chủ trì phối hợp với các ban tham mưu của cấp ủy thẩm định thành tích, báo cáo Ban Thường vụ cấp ủy xét, quyết định tặng bằng khen cho đảng viên.

- Bước 5: Sau khi có quyết định, Đảng ủy Trường/Ban Tổ chức của cấp ủy vào sổ khen thưởng và tham mưu cho cấp ủy trao tặng giấy khen, bằng khen cho đảng viên.

a) Khen thưởng đảng viên theo định kỳ:

- Đảng ủy Trường xét tặng giấy khen cho đảng viên đạt tiêu chuẩn Hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ trong năm.

- Ban Thường vụ Đảng ủy Khối xét tặng giấy khen cho đảng viên đạt tiêu chuẩn Hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ” 5 năm liền.

- Ban Thường vụ Thành ủy xét tặng bằng khen cho đảng viên đạt tiêu chuẩn Hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ” 5 năm liền.

Tiêu chuẩn đảng viên Hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ” thực hiện theo Hướng dẫn của Ban Tổ chức Trung ương.

b) Khen thưởng đảng viên không theo định kỳ:

Ngoài việc xét khen thưởng đảng viên theo định kỳ, cấp ủy đảng cấp trên cần xét, khen thưởng kịp thời đảng viên có thành tích đặc biệt xuất sắc, tiêu biểu trong từng lĩnh vực, trong thực hiện nhiệm vụ được giao như trong lao động sản xuất, học tập, nghiên cứu khoa học, hoạt động văn hóa, nghệ thuật, giáo dục, thể dục, thể thao, quốc phòng, an ninh... được cấp có thẩm quyền trao giải thưởng hoặc có hành động dũng cảm trong chiến đấu, lao động, phòng, chống thiên tai, chống tham nhũng, tiêu cực và tệ nạn xã hội, được Nhà nước xét tặng các danh hiệu anh hùng, chiến sĩ thi đua...

- Ban Thường vụ Đảng ủy Khối xét tặng giấy khen cho đảng viên có thành tích xuất sắc, được Nhà nước trao giải thưởng trong các kỳ thi tuyển, thi đấu quốc gia; là chiến sĩ thi đua tiêu biểu cấp bộ, ngành, tỉnh, thành phố.

- Ban Thường vụ Thành ủy xét tặng bằng khen cho đảng viên có thành tích đặc biệt xuất sắc, được các tổ chức quốc tế trao giải thưởng; được Nhà nước xét tặng danh hiệu anh hùng, chiến sĩ thi đua toàn quốc, đoạt giải nhất trong các kỳ thi tuyển, thi đấu quốc gia.

4. Thành phần hồ sơ:

5. Kết quả:

7. Ghi chú khác: