Thủ tục hành chính

Kiểm tra - Giám sát


1. Đối tượng

- Tổ chức Đảng và đảng viên thuộc Đảng bộ trường Đại học Sài Gòn

2. Quy định liên quan

Quy định số 22-QĐ/TW ngày 28 tháng 7 năm 2021 của Ban Chấp hành Trung ương Đảng quy định về công tác kiểm tra, giám sát và kỷ luật Đảng.

3. Quy trình thực hiện:

1. Đảng ủy, UBKT Đảng ủy Trường ban hành và triển khai chương trình kiểm tra, giám sát, kỷ luật Đảng hàng năm đến các tổ chức Đảng.

2. Đảng ủy, UBKT Đảng ủy Trường thông báo thời gian tổ chức kiểm tra, giám sát đến các tổ chức Đảng, đảng viên được kiểm tra, giám sát.

3. Tổ chức đảng, đảng viên được kiểm tra, giám sát thực hiện báo cáo theo hướng dẫn và gửi về Đoàn kiểm tra, giám sát của Đảng ủy, UBKT Đảng ủy Trường.

4. Đoàn Kiểm tra, Giám sát tổng hợp hồ sơ, thu thập minh chứng liên quan.

5. Tổ chức hội nghị giữa Đoàn Kiểm tra, Giám sát với tổ chức Đảng, đảng viên được kiểm tra, giám sát để làm rõ thêm vấn đề.

6. Đoàn Kiểm tra, Giám sát kết luận và báo cáo Đảng ủy, UBKT Đảng ủy bằng văn bản về kết quả kiểm tra, giám sát tổ chức Đảng, đảng viên.

7. Đảng ủy, UBKT Đảng ủy Trường ban hành thông báo kết luận kiểm tra, giám sát đến tổ chức Đảng, đảng viên được kiểm tra, giám sát và thực hiện quy trình kỷ luật Đảng (nếu phát hiện có vi phạm kỷ luật Đảng).

4. Thành phần hồ sơ:

5. Kết quả:

7. Ghi chú khác: