Thủ tục hành chính

Bồi dưỡng Đảng viên dự bị


1. Đối tượng

- Đảng viên dự bị thuộc Đảng bộ trường Đại học Sài Gòn

2. Quy định liên quan

- Quy định 24-QĐ/TW ngày 30 tháng 7 năm 2021 của Ban Chấp hành Trung ương Đảng về thi hành điều lệ Đảng.

- Hướng dẫn số 01-HD/TW ngày 28 tháng 9 năm 2021 của Ban Chấp hành Trung ương Đảng về một số vấn đề cụ thể thi hành điều lệ Đảng.

- Hướng dẫn số 12-HD/BTCTW ngày 18 tháng 01 năm 2022 của Ban Tổ chức Trung ương về nghiệp vụ công tác đảng viên.

- Hướng dẫn số 05-HD/BTCTU-TĐTN-LĐLĐ-HPN-HND ngày 02 tháng 7 năm 2021 của Ban Tổ chức Thành ủy và Ban Thường vụ Thành Đoàn, Ban Thường vụ Liên đoàn lao động Thành phố, Ban Thường vụ Hội liên hiệp Thành phố, Ban Thường vụ Hội Nông dân thành phố Hồ Chí Minh về quy trình, thủ tục kết nạp đoàn viên, hội viên ưu tú vào Đảng Cộng sản Việt Nam.

3. Quy trình thực hiện:

Sau khi có thông báo mở lớp bồi dưỡng lý luận chính trị dành cho đảng viên mới của Đảng ủy Khối:

1. Đảng ủy Trường thông báo đến các chi bộ để đăng ký cho đảng viên dự bị tham dự lớp học.

2. Đảng ủy Trường và Chi bộ theo dõi quá trình đảng viên dự bị tham gia lớp học

3. Đảng ủy Trường Phát giấy chứng nhận lớp bồi dưỡng lý luận chính trị dành cho đảng viên mới sau khi Đảng ủy Khối ban hành Giấy chứng nhận.

4. Đảng ủy Trường chỉ đạo các chi bộ tiếp tục phối hợp với các đoàn thể chính trị - xã hội theo dõi quá trình rèn luyện của đảng viên dự bị trong 12 tháng.

4. Thành phần hồ sơ:

5. Kết quả:

7. Ghi chú khác: