Thủ tục hành chính

Đảng viên đi nước ngoài


1. Đối tượng

- Đảng viên thuộc Đảng bộ trường Đại học Sài Gòn

2. Quy định liên quan

  • Căn cứ Quy định số 58-QĐ/TW, ngày 08/02/2022 của Bộ Chính trị “Một số vấn đề về bảo vệ chính trị nội bộ Đảng”; Hướng dẫn số 01-HD/BTCTW, ngày 05/8/2022 của Ban Tổ chức Trung ương; Kết luận số 72-KL/TW ngày 19/5/2020 của Bộ Chính trị về tiếp tục tăng cường công tác bảo vệ chính trị nội bộ trong tình hình hiện nay.
  • Căn cứ Quy định số 69-QĐ/TW ngày 06/7/2022 của Bộ Chính trị quy định về kỷ luật tổ chức đảng, đảng viên vi phạm; Quy định số 86-QĐ/TW ngày 28/10/2022 của Ban Bí thư Trung ương Đảng khóa XIII, quy định về nhiệm vụ của đảng viên và công tác quản lý đảng viên ở nước ngoài.

3. Quy trình thực hiện:

1. Đối với cá nhân đảng viên

- Làm đơn xin đi nước ngoài của cá nhân đảng viên.

- Gửi kèm bản sao văn bản, quyết định cử đi công tác, học tập, việc riêng, ... của cơ quan, tổ chức có thẩm quyền.

- Khi về nước chậm nhất trong vòng 15 ngày phải báo cáo bằng văn bản kết quả chuyến đi theo quy định. 

2. Đối với Chi bộ trực thuộc

- Báo cáo Đảng ủy Trường để xin ý kiến về việc đảng viên xin đi nước ngoài.

3. Quy định sinh hoạt Đảng khi ra nước ngoài:

- Đảng viên ra nước ngoài từ 1 tháng đến 3 tháng, nếu trong đoàn đi có từ 3 đảng viên trở lên thì cấp ủy có thẩm quyền quyết định lập tổ Đảng hoặc chi bộ tạm thời trong đoàn để quản lý đảng viên.

– Đảng viên ra nước ngoài từ trên 3 tháng đến 12 tháng thì phải chuyển sinh hoạt đảng tạm thời từ cấp ủy cơ sở nơi đi đến đảng ủy hoặc chi ủy cơ sở ở ngoài nước.

– Đảng viên ra nước ngoài trên 12 tháng thì chuyển sang sinh hoạt tổ chức Đảng ở ngoài nước.

- Trường hợp đặc biệt, đối với đảng viên đi làm việc đơn lẻ, đi việc riêng đến các vùng chưa có tổ chức đảng hoặc điều kiện tham gia sinh hoạt đảng khó khăn thì Đảng ủy Trường trình Đảng ủy Khối cho phép đảng viên được miễn sinh hoạt đảng trong thời gian ở nước ngoài. Đảng viên được miễn sinh hoạt đảng phải luôn giữ gìn tư cách đảng viên. Phải đóng đảng phí theo quy định. Hàng năm phải gửi báo cáo kiểm điểm cho tổ chức đảng. 

4. Thành phần hồ sơ:

1. Trước khi đi:

- Báo cáo của trước khi đi nước ngoài của đảng viên.

- Quyết định cho đi nước ngoài của lãnh đạo đơn vị

- Lịch trình cụ thể (nếu có)

2. Sau khi đi nước ngoài về

- Báo cáo kết quả sau chuyến đi nước ngoài của đảng viên.

- Lịch trình cụ thể của chuyến đi.

5. Kết quả:

- Báo cáo của trước khi đi nước ngoài của đảng viên.

- Báo cáo kết quả sau chuyến đi nước ngoài của đảng viên.

7. Ghi chú khác: