Thủ tục hành chính

Tổ chức lớp bồi dưỡng nhận thức về Đảng


1. Đối tượng

- Công đoàn viên ưu tú thuộc Công đoàn cơ ở trường Đại học Sài Gòn

- Đoàn viên ưu tú thuộc Đoàn trường Đại học Sài Gòn.

2. Quy định liên quan

- Hướng dẫn số 01-HD/TW ngày 28 tháng 9 năm 2021 của Ban Chấp hành Trung ương Đảng về một số vấn đề cụ thể thi hành điều lệ Đảng.

- Hướng dẫn số 12-HD/BTCTW ngày 18 tháng 01 năm 2022 của Ban Tổ chức Trung ương về nghiệp vụ công tác đảng viên.

- Hướng dẫn số 61-HD/BTGTW ngày 16 tháng 6 năm 2022 của Ban Tuyên giáo Trung ương về thực hiện chương trình bồi dưỡng nhận thức về Đảng.

- Hướng dẫn số 05-HD/BTCTU-TĐTN-LĐLĐ-HPN-HND ngày 02 tháng 7 năm 2021 của Ban Tổ chức Thành ủy và Ban Thường vụ Thành Đoàn, Ban Thường vụ Liên đoàn lao động Thành phố, Ban Thường vụ Hội liên hiệp Thành phố, Ban Thường vụ Hội Nông dân thành phố Hồ Chí Minh về quy trình, thủ tục kết nạp đoàn viên, hội viên ưu tú vào Đảng Cộng sản Việt Nam.

3. Quy trình thực hiện:

1. Đảng ủy Trường phối hợp với Ban Tuyên giáo Đảng ủy Khối xây dựng kế hoạch tổ chức lớp Bồi dưỡng nhận thức về Đảng, triển khai đến các chi bộ trực thuộc.

2. Các tổ chức đoàn thể chính trị - xã hội xét chọn những công đoàn viên, đoàn viên ưu tú có nguyện vọng xin vào Đảng, lập danh sách giới thiệu với Chi bộ để cử đi học lớp bồi dưỡng nhận thức về Đảng. Chi bộ tổ chức họp, duyệt danh sách và gửi về Đảng ủy Trường qua Bộ phận công tác Đảng.

3. Đảng ủy Trường xét duyệt danh sách, tổ chức lớp học theo quy định. Tổ chức đánh giá cuối khóa học(làm bài thu hoạch) và gửi kết quả về Đảng ủy Khối.

4. Đảng ủy Khối thẩm định kết quả đánh giá và cấp giấy chứng nhận hoàn thành lớp bồi dưỡng nhận thức về Đảng.

5. Đảng ủy Trường phát hành GCN hoàn thành lớp bồi dưỡng nhận thức về Đảng đến các học viên (thông qua chi bộ) và lập danh sách theo dõi để thực hiện công tác phát triển đảng viên mới.

4. Thành phần hồ sơ:

5. Kết quả:

- Danh sách cảm tình Đảng

- Giấy chứng nhận hoàn thành lớp bồi dưỡng nhận thức về Đảng

7. Ghi chú khác: