Thủ tục hành chính

Kết nạp Đảng viên


1. Đối tượng

- Công đoàn viên ưu tú thuộc Công đoàn cơ ở trường Đại học Sài Gòn

- Đoàn viên ưu tú thuộc Đoàn trường Đại học Sài Gòn.

2. Quy định liên quan

- Quy định 24-QĐ/TW ngày 30 tháng 7 năm 2021 của Ban Chấp hành Trung ương Đảng về thi hành điều lệ Đảng.

- Hướng dẫn số 01-HD/TW ngày 28 tháng 9 năm 2021 của Ban Chấp hành Trung ương Đảng về một số vấn đề cụ thể thi hành điều lệ Đảng.

- Hướng dẫn số 12-HD/BTCTW ngày 18 tháng 01 năm 2022 của Ban Tổ chức Trung ương về nghiệp vụ công tác đảng viên.

- Quy định 58 - QĐ/TW ngày 08 tháng 02 năm 2022 của Ban Chấp hành Trung ương Đảng về một số vấn đề bào vệ chính trị nội bộ Đảng.

- Hướng dẫn số 05-HD/BTCTU-TĐTN-LĐLĐ-HPN-HND ngày 02 tháng 7 năm 2021 của Ban Tổ chức Thành ủy và Ban Thường vụ Thành Đoàn, Ban Thường vụ Liên đoàn lao động Thành phố, Ban Thường vụ Hội liên hiệp Thành phố, Ban Thường vụ Hội Nông dân thành phố Hồ Chí Minh về quy trình, thủ tục kết nạp đoàn viên, hội viên ưu tú vào Đảng Cộng sản Việt Nam.

3. Quy trình thực hiện:

Quy trình kết nạp đảng viên mới vào Đảng:

1. Người vào Đảng phải học lớp bồi dưỡng nhận thức về Đảng và được cấp giấy chứng nhận.

2. Người vào Đảng phải tự làm đơn, trình bày rõ những nhận thức của mình về mục đích, lý tưởng của Đảng, về động cơ xin vào Đảng.

3. Người vào Đảng tự khai lý lịch, đầy đủ, rõ ràng, trung thực theo quy định, chịu trách nhiệm về nội dung đã khai.

4. Đảng ủy Trường thực hiện thẩm tra lý lịch của người vào Đảng

5. Đảng ủy Trường lấy ý kiến nhận xét của tổ chức chính trị - xã hội nơi người vào Đảng sinh hoạt và chi ủy nơi người vào Đảng cư trú.

6. Chi bộ họp xét và ban hành Nghị quyết của chi bộ, gửi hồ sơ lên Đảng ủy Trường xem xét.

7. Đảng ủy Trường gửi hồ sơ lên Đảng ủy Khối để xin kết luận chính trị nội bộ đối với người xin vào Đảng.

8. Sau khi có kết luận chính trị nội bộ đối với người xin vào Đảng, Đảng ủy Trường họp, xét, ban hành Nghị quyết và Quyết định kết nạp quần chúng ưu tú vào Đảng.

9. Chi bộ tổ chức lễ kết nạp đảng viên và phân công đảng viên chính thức giúp đỡ đảng viên dự bị.

4. Thành phần hồ sơ:

1. Giấy chứng nhận hoàn thành lớp bồi dưỡng nhận thức về Đảng

2. Đơn xin vào Đảng

3. Lý lịch của người xin vào Đảng.

4. Giấy giới thiệu quần chúng ưu tú vào Đảng (đối với công đoàn viên thì cần có 02 người giới thiệu).

5. Nghị quyết đề nghị kết nạp quần chúng ưu tú vào Đảng của các tổ chức đoàn thể chính trị - xã hội.

6. Ý kiến nhận xét của cấp ủy nơi cư trú đối với người xin vào Đảng

7. Tổng hợp ý kiến nhận xét của đoàn thể chính trị - xã hội nơi người vào Đảng sinh hoạt và của cấp ủy nơi cư trú đối với người xin vào Đảng.

8. Nghị quyết đề nghị kết nạp quần chúng ưu tú vào Đảng của chi bộ.

9. Biên bản họp chi bộ xét đề nghị kết nạp quần chúng ưu tú vào Đảng.

10. Tờ trình đề nghị kết nạp quần chúng ưu tú vào Đảng (Đảng ủy Trường).

11. Nghị quyết đề nghị kết nạp quần chúng ưu tú vào Đảng (Đảng ủy Trường).

12. Quyết định kết nạp đảng viên mới (Đảng ủy Trường).

5. Kết quả:

7. Ghi chú khác: