Cơ cấu tổ chức

1116 31/12/2020

Danh sách các đơn vị thuộc, trực thuộc năm 2020

I Khối phòng, ban, trung tâm II. Khoa chuyên môn III. Đơn vị trực thuộc
1 Phòng Công tác sinh viên Khoa Công nghệ Thông tin Viện Công nghệ môi trường - Năng lượng
2 Phòng Đào Tạo Khoa Giáo dục Chính trị Trường trung học Thực hành Sài Gòn
3 Phòng Giáo dục thường xuyên Khoa Giáo dục Mầm non Trường Tiểu học Thực hành Đại học Sài Gòn
4 Văn phòng Khoa Sư phạm Kỹ thuật  
5 Phòng Kế hoạch - Tài Chính Khoa Môi trường  
6 Phòng Khảo thí và ĐBCLGD

Khoa Nghệ Thuật

(Thành lập theo QĐ số 419/QĐ-ĐHSG ngày 09/3/2020)

 
7 Phòng Quản lý khoa học Khoa Ngoại ngữ  
8 Phòng Đào tạo Sau đại học Khoa Quản trị kinh doanh  
9 Phòng Thiết bị Khoa Giáo dục  
10 Phòng Thanh tra - Pháp chế Khoa Giáo dục Tiểu học  
11 Phòng Tổ chức Cán bộ Khoa Sư phạm Khoa học Tự nhiên  
12 Phòng Hợp tác Quốc tế và Doanh nghiệp Khoa Sư phạm Khoa học Xã hội  
13

Ban Quản lý dự án và Hạ tầng

(Thành lập theo QĐ số 270/QĐ-ĐHSG ngày 18/02/2020)

Khoa Tài chính - Kế toán  
14 Trung tâm Công nghệ thông tin Khoa Thư viện Văn phòng  
15 Trung tâm Học liệu Khoa Quan hệ quốc tế  
16 Trung tâm Ngoại Ngữ Khoa Luật  
17 Trung tâm Hỗ trợ sinh viên Khoa Toán - Ứng dụng  
18 Trung tâm Đào tạo quốc tế Khoa Điện tử Viễn thông  
19 Trung tâm Thông tin - Truyền thông và Phát triển giáo dục Khoa Giáo dục Quốc Phòng - An ninh & GDTC  
20 Trạm Y tế    
21 Ký Túc xá