Số liệu công khai

Chi tiết các báo cáo:

#Tên mẫuNgày cập nhậtXem chi tiết
1Số liệu viên chức, người lao động giai đoạn 2000 - 201001/12/2010Xem số liệu
2Số liệu viên chức, người lao động giai đoạn 2000 - 201001/12/2009Xem số liệu
3Số liệu viên chức, người lao động giai đoạn 2000 - 201018/11/2008Xem số liệu
4Số liệu viên chức, người lao động giai đoạn 2000 - 201001/12/2007Xem số liệu
5Số liệu viên chức, người lao động giai đoạn 2000 - 201001/12/2006Xem số liệu
6Số liệu viên chức, người lao động giai đoạn 2000 - 201009/09/2005Xem số liệu
7Số liệu viên chức, người lao động giai đoạn 2000 - 201028/12/2004Xem số liệu
8Số liệu viên chức, người lao động giai đoạn 2000 - 201001/10/2003Xem số liệu
9Số liệu viên chức, người lao động giai đoạn 2000 - 201028/10/2002Xem số liệu
10Số liệu viên chức, người lao động giai đoạn 2000 - 201015/11/2001Xem số liệu
11Số liệu viên chức, người lao động giai đoạn 2000 - 201015/12/2000Xem số liệu